albany_night_1

Wednesday, Dec 31st 1969


albany_night_1